Integritetspolicy
INTEGRITETSPOLICY FÖR INTRESSEGRUPP PASSIVHUS SVERIGE AB Intressegrupp Passivhus Sverige AB (nedan kallad IGPH) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Bolaget har som ändamål att bistå med konsulthjälp, att informera och utbilda om passivhus, energifrågor och hållbart byggande. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? För att IGPH ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. IGPH behandlar personuppgifter för att administrera anmälan till och genomförande av utbildningar, kommunikation och affärsrelationer med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, utskick av medlemsfaktura, information mm.) samt för att hantera utskick av information via nyhetsbrev, sociala medier mm. IGPH hanterar även personuppgifter i samband med extraordinarie evenemang, t.ex. konferenser. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till konferens, under konferens samt i utvärderingsstadiet. IGPH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: Hantering av medlemskap i IGPH Administration av deltagande i utbildningar Hantering av tentamen och certifiering Sammanställning av statistik och uppföljning Kontakt med medlem Besök på vår webbsida Publicering av material på hemsida och sociala medier Nyhetsbrev VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED? Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land, och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Du som är medlem i IG Passivhus Sverige AB är automatiskt medlem i International Passive House Organisation och vi lämnar ut dina personuppgifter till iPHA. Detsamma gäller för dig som blir certifierad som passivhusexpert genom oss. Om du vill invända mot att vi delar dina personuppgifter med iPHA ber vi dig att maila till simone@igpassivhus.se. Vi kommer då att se till att dina uppgifter inte delas resp. att de raderas. Läs iPHA:s integritetspolicy här. VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING? IGPH har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom IGPH:s verksamhet. Ändamål med behandling Laglig grund Hantering av medlemskap i IGPH Avtal Bolagsadministration Avtal Deltagande i IGPHs utbildningar Avtal och evenemang Hantering av certifiering Avtal Sammanställning av statistik Allmänt intresse och uppföljning Kontakt med IGPH Intresseavvägning Besök på vår webbplats Intresseavvägning Publicering av material på hemsida Intresseavvägning / Samtycke och sociala medier Nyhetsbrev Samtycke / Intresseavvägning HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? IGPH kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? Du som har registrerade personuppgifter hos IGPH har flera rättigheter. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende IGPH:s behandling av dina personuppgifter. IGPH ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får IGPH ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via vår webbplats. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter via vår webbplats.. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att bli raderad: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende IGPH:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. OM DU VILL VETA MER Har du frågor om IGPH:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Simone Kreutzer, simone@igpassivhus.se.
Integritetspolicy
INTEGRITETSPOLICY FÖR INTRESSEGRUPP PASSIVHUS SVERIGE AB Intressegrupp Passivhus Sverige AB (nedan kallad IGPH) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Bolaget har som ändamål att bistå med konsulthjälp, att informera och utbilda om passivhus, energifrågor och hållbart byggande. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? För att IGPH ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. IGPH behandlar personuppgifter för att administrera anmälan till och genomförande av utbildningar, kommunikation och affärsrelationer med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, utskick av medlemsfaktura, information mm.) samt för att hantera utskick av information via nyhetsbrev, sociala medier mm. IGPH hanterar även personuppgifter i samband med extraordinarie evenemang, t.ex. konferenser. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till konferens, under konferens samt i utvärderingsstadiet. IGPH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: Hantering av medlemskap i IGPH Administration av deltagande i utbildningar Hantering av tentamen och certifiering Sammanställning av statistik och uppföljning Kontakt med medlem Besök på vår webbsida Publicering av material på hemsida och sociala medier Nyhetsbrev VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED? Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land, och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Du som är medlem i IG Passivhus Sverige AB är automatiskt medlem i International Passive House Organisation och vi lämnar ut dina personuppgifter till iPHA. Detsamma gäller för dig som blir certifierad som passivhusexpert genom oss. Om du vill invända mot att vi delar dina personuppgifter med iPHA ber vi dig att maila till simone@igpassivhus.se. Vi kommer då att se till att dina uppgifter inte delas resp. att de raderas. Läs iPHA:s integritetspolicy här. VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING? IGPH har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom IGPH:s verksamhet. Ändamål med behandling Laglig grund Hantering av medlemskap i IGPH Avtal Bolagsadministration Avtal Deltagande i IGPHs utbildningar Avtal och evenemang Hantering av certifiering Avtal Sammanställning av statistik Allmänt intresse och uppföljning Kontakt med IGPH Intresseavvägning Besök på vår webbplats Intresseavvägning Publicering av material på hemsida Intresseavvägning / Samtycke och sociala medier Nyhetsbrev Samtycke / Intresseavvägning HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? IGPH kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? Du som har registrerade personuppgifter hos IGPH har flera rättigheter. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende IGPH:s behandling av dina personuppgifter. IGPH ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får IGPH ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via vår webbplats. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter via vår webbplats.. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att bli raderad: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas. Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende IGPH:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. OM DU VILL VETA MER Har du frågor om IGPH:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Simone Kreutzer, simone@igpassivhus.se.